یکشنبه, 01 آذر 1394 ساعت 07:45

برخی مقالات علمی-پژوهشی دکتر محمود اسعدی

برخی مقالات علمی-پژوهشی دکتر محمود اسعدی

  • "ایجاد ارتباطات موثر سازمانی به منظور افزایش چابکی سازمان در مواجه با بحران"؛ دکتر محمود اسعدی و محمد عبدالهی؛ ماهنامه علمی-پژوهشی مدیریت رسانه،1393
  • "بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی؛ دانشگاه خراسان رضوی)، محمود اسعدی و محمد عبدالهی،1391
  • "بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کودکان دانشگاه اصفهان (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)؛ محمود اسعدی و محسن زمانی؛ مجله پژوهشی مدیریت منابع انسانی
  • "Astudy of the Impact of Entrepreneuria Tendencies on Knowledge Management in Iran SMES": Mahmoud asadi, Asian Resarch Consortium(ASC): 6/11/2013
  • "بررسی نقش میزان خلاقیت به عنوان یکی از مولفه های تفکر ارزشی بر فرآیند مدیریت دانش" محمود اسعدی و سودابه رادفر؛ ماهنامه علمی-تخصصی مدیریت رسانه1392 ( در حال بررسی و انتشار)
  • "جنگ نرم"؛ محمود اسعدی و نرجس صادقی؛ ماهنامه علمی-پژوهشی مدیریت رسانه؛1393( در حال بررسی و انتشار)
  • " مقایسه استراتژیهای مدیریت بازاریابی برای اجرای موفق مدیریت تحول و سیستمهای حاصل از آن مانند ERS؛ محمود اسعدی و سودابه رادفر؛ مجله علمی-پژوهشی رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی (در حال بررسی و انتشار)
  • ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نظر دادن