شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 06:01

مورخ فرهنگ

مورخ فرهنگ

دکتر محمود اسعدی

گستره و ساحات دانش و پژوهش استاد زریاب فراوان است بدین اعتبار او را مورخ، ادیب، مصحح، مترجم، کتاب شناس، محقق، فیلسوف و متکلم، خطاب کرده اند که البته هر یک از عناوین به اعتبار آثار واحوال استاد بوده است. دنیای امروز را اصطلاحاً جهان انگاره ها نامیده اند. دلیل این نامگذاری نقش تعیین کننده کلیشه ها در ارتباطات انسانی و تفهیم و تفاهم فردی، جمعی و بین المللی است. افراد هنگام روبرو شدن با هم براساس تصویری که از همدیگر در ذهن و ضمیر خویش دارند برخورد می کنند. به تصویری که آموزش، تجربه  و رسانه ها به افراد منتقل کرده اند "کلیشه" یا "انگاره" گفته اند.به تعبیری انگاره تعریفی از یک پدیده، مفهوم، حادثه یا یک شخصیت است که به نمادی آشکار برای مردم و مخاطبین تبدیل می شود. انگاره ارتباطی کمرنگ با مفهوم اسطوره در نظام های پیش از نظام سرمایه داری دارد.

 در درجه نخست باید «انگاره موجود» را از «انگاره مطلوب» تفکیک کرد. انگاره موجود همان تصویر یا تعریفی است که در بخش های  وسیعی از جامعه در برخورد با یک شخصیت یا یک پدیده وجود دارد و انگاره مطلوب تصویر یا تعریفی است که یک مجموعه از عناصر یا خود فرد به جامعه ارائه می کند؛ یک نوع بازنمایی یا بازخوانی از  ذهنیت اجتماعی.

از طرفی انگاره یا کلیشه از سه بخش اساسی تشکیل می شود؛ احساسات، ادراکات و آگاهی و عملکرد. ترکیب این سه وجه، تفهیم و تفاهم را ممکن می سازد. در این میان دو مفهوم "گزینش گری" و "تغییر شکل" نیز حائز اهمیت است. اکنون شخصیت استاد زریاب را از این منظر ارزیابی می کنیم....

*با ما در تازه ترین شماره "چهره های ماندگار" همراه شوید.

نظر دادن