شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 12:41

بزرگداشت چهره های ماندگار ورود به حریم خداوندی است

بزرگداشت چهره های ماندگار ورود به حریم خداوندی است

حجت الاسلام زم، در نشست چهره هاي ماندگار در فرهنگسراي نياوران و در جمع فرهيختگان و نخبگان و هنرمندان گفت:

 

سخن گفتن از بزرگي و بزرگان، به حريم كبريايي خداوند وروديافتن است.

يكي از صفات مشترك در مجموعه اسماي اعظم الهي همچون كبير، اكبر، مجد، متعال، عظيم، اعظم و...، بزرگ بودن است، از اين رو وقتي بحث از تعظيم و تكريم نخبگان و چهره هاي ماندگار مي كنيم، بايد اين بزرگي و بزرگداشت، ورود به حريم خداوندي دانسته شود. ما بايد بدانيم تا بزرگان را نشناسيم، بزرگي را نخواهيم فهميد و تا بزرگي را نيابيم، راه بزرگ شدن و بزرگ كردن و بزرگ زيستن را نخواهيم يافت و وقتي جامعه اي با بزرگي بيگانه باشد، گرفتار فقر در نگاه، فقر در رفتار و فقر در زندگي خواهد شد!!

نظر دادن