چهارشنبه, 08 شهریور 1396 ساعت 10:24

در عصر تمدن تصویر هستیم

در عصر تمدن تصویر هستیم

 

گفت و گو با فرانسیسکوخوزه  پُرتِلا

فرانسیسکو  خوزه پرتلا (متولد 1944) حدود نیم قرن استاد تاریخ هنر دانشگاه کمپلوتنسه مادرید و برای سال ها مدیر اکادمی هنر دانشکده هنر بوده است او  کتاب ها و مقالات بسیاری نوشته  و در پروژه های ملی و بین المللی فراوانی شرکت داشته است. سال ها پیش سردبیر مجله " چهره های ماندگار" باوی در دانشگاه کمپلوتنسه  گفت و گویی داشته اند که ترجمه آن در شانزدهمین شماره مجله امده است.

نظر دادن