دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 09:51

درمانگر جسم و جان باشید؛ نه سوداگر نامهربان

کلیشه جدید «نامه های ماندگار» با نامه دکتر حسن تاج بخش (چهره ماندگار دامپزشکی) با عنوان « درمانگر جسم و جان باشید؛ نه سوداگر نامهربان» به ماهنامه " چهره های ماندگار" اضافه شد. 

# هجدهمین شماره چهره های ماندگار

 

نظر دادن