دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 10:00

چشم انداز بیست ساله تاریخ و تمدن اسلام و ایران

 دکتر حسين زمرشيدي استاد تمام دانشگاه شهيد رجايي

اگر بخواهيم يك آموزش يكدست و كامل داشته باشيم، بايد همه عوامل و عناصر با هم هماهنگ باشند. پس اگر مي‌خواهيم كه آموزش و پرورش اسلامي و ايراني داشته باشيم، بايد همه چيز و همه كس از درس و آموزگار گرفته تا معماري فضاي آموزشي، در اين ويژگي با هم هماهنگ باشند و بايد فراتر از آن،‌براي ايجاد هماهنگي كامل، دستگاه‌هاي ديگر نيز در اين كار همراه شوند. به ويژه صدا و سيما كه رسانة ملي است.

براي نمونه در زماني كه آموزش و پرورش در راستاي اهداف وابستگي بود، معماري فضاي آموزشي هم برگرفته از شيوه بيگانه بود.

* دگرگوني كتابها – بومي سازي شيوه‌هاي آموزشي

دگرگوني‌ در كتابهاي درسي با رويكرد به انطباق كامل با اهداف و سياستهاي آموزش و پرورش به ويژه در علوم انساني، و دگرگوني در كتابهاي كمك آموزشي با رويكرد به تكميل و كمك به كار آموزش. دگرگوني در كتابهاي كودكان و نوجوانان (چه در زمينه داستان و ادبيات و چه در زمينه‌هاي دانش و فن و هنر)، تعديل حجم درسي دوره متوسطه و هماهنگ كردن دوره‌هاي آموزشي با هم (دبستان، راهنمايي، متوسطه) و تقويت نقش وساطت دوره راهنمايي تحصيلي، مي‌تواند از اين افت و شكاف آموزشي جلوگيري نمايد.

و در كنار اين‌ها جا اندازي زمان مطالعه آزاد و كتابخواني و همچنين جاگذاشتن براي فعاليتِ فوق برنامه،‌همانند ورزش و سرگرمي.

* دگرگوني ريشه‌اي در كيفيت و كميت درسي با رويكرد به نيازهاي فرد و جامعه در حال و آينده كاهش حجم درسها و حذف بسياري از آنها كه كاربردي نيستند و نيازي را برطرف نمي‌كنند و جايگزيني آموزش مهارتهاي كاربردي زندگي به جاي آنها. (راهنمايي و رانندگي، قوانين اجتماعي، كمك‌هاي نخستين و بهداشت و ...) بسياري از آموزش‌ها هستند كه جنبه كارشناسي دارند و آموختن آنها در آموزش و پرورش بهره‌اي براي دانش آموز ندارند و از اين رو بيشتر آنها فراموش مي‌شوند. و درست اين است كه اين درسها از آموزش و پرورش به آموزش عالي منتقل شود....

*علاقمندان می توانند مقاله کامل را با ما در هجدهمین شماره چهره های ماندگار بخوانند.

نظر دادن