دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 10:42

فیلسوف زندگی

فیلسوف زندگی

گفتگو با دکتر رضا داوری چهره ماندگار فلسفه

«وضع کنونی  تفکر در ایران» اگرچه عنوان کتاب پنجاه سال پیش دکتر رضا داوری است، وصف حال و عصاره کل آثار او نیز محسوب می شود. او علی رغم اشتغال به فلسفه به مسائل روز توجه ویژه دارد و دغدغه اصلی اش تأمل مدام و گریز از جمود و خمود و طرح پرسش های اساسی جهت بیداری جامعه و هوشیاری تحول زاست. آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی و علقه  وعلاقه مفرط وی به رمان، شعر و عرفان از سویی و درک و مؤانست با برخی از تأثیرگذارترین منتقدان مغرب زمین همراه با حضور ملموس در وادی مطبوعات و مجالس علمی و مصاحبه و گفتگو، مفاهمه و حتی مجادله با اصحاب فرهنگ ایران و برخی بزرگان جهان نوشته های این چهره ماندگار فلسفه را ملموس، قابل فهم، ساده و در عین حال بدیع، عمیق و پرجاذبه ساخته است. اکنون عرصه جولان رسانه های اجتماعی با مطالب سراسر سرگرم کننده حتی در حیطه تفکر است با این حال هنگامی که غبارها فرونشیند این تاملات فلسفی است که  راهگشاست و ریشه ها و اندیشه های نسل جوان را وقاد و پویا خواهد ساخت. در آستانه هشتاد و پنج سالگی این استاد خردمند و چهره ماندگار فلسفه گفت و شنودی داشتیم که در هجدهمین شماره چهره های ماندگار می خوانید.

نظر دادن