چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 09:48

دانشمند جهانگرد

دانشمند جهانگرد

لوئیس ماسینیون خاورشناس معروف فرانسوی است.  از میان خاورشناسان تنها می توان  او را با نولدکه و نالینو و گلدزیهر هم پایه دانست. او از نظر ژرف نگری و توانایی در استنباط مایه های پنهانی که در فراسوی نمای ظاهری برخی گرایش ها و مکاتب  مخفی گردید، بر هر سه اینان برتری دارد. از این روست که او در هیچ یک از کارهایش، حتی در مباحث علمی یا باستان شناسی، به اصطلاح "ظاهری مذهب" نبوده است. وی از ادعاهای پیروان مکتب تاریخی گری که بر آثار نولدکه و کلدزیهر سایه افکنده، پرهیز می کرد. پیروان این گرایش با مبالغه در دست آویز قرار دادن همانندی و شباهت های-غالباً سطحی  و ظاهری- میان پدیدارها، به وجود تاثیر و تاثر میان آنها  مدعی می گردند. پرهیز از این شیوه افراطی و گزافه آمیز از امتیازات برجسته ماسینیون به شمار می رود. ویژگی دیگر وی، اعتقاد به نوعی نگرش خاص مذهبی بود که همه نظام های ارزشی موجود در مکاتب مختلف را –چه آسمانی و چه غیر آسمانی، چه توحیدی و چه غیر توحیدی-دربرمی گرفت. او اگرچه رسماً از هنگامی که ایمان خود را در 25 سالگی بازیافت، به کاتولیزم گروید، نگرش خاص مذهبیش او را در شناخت مسائل اعتقادی در مذاهب گوناگون یاری کرده است. ماسینیون با کارهایش درباره تصوف اسلامی، و به ویژه حلاج، معروف است ولی در واقع، یکی از ابعاد گوناگون کارهای اوست. او کار خود را با آثار کهن اسلامی آغاز کرد، و در طول زندگی عملی خود به موضوعات مختلفی پرداخت: مسائل معاصر کشورهای اسلامی، تاریخچه تشکیلات اجتماعی در اسلام، مطالعات فلسفی و علمی و پژوهش پیرامون شیعه و شاخه های آن، به ویژه قرامطه، نصیریه و اسماعیلیه...»

نظر دادن