چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 10:04

ترجمه یعنی "تقریب سازی"

ترجمه یعنی "تقریب سازی"

گفت و گو با دکتر عباس حرّی

"تقریب سازی" مفهومی رسا، جامع و پویا و البته ماندگار برای واژه "ترجمه" است که تعاریف متنوع، متفاوت و حتی کژتاب را در برمی گیرد. مترجم بیش و پیش از هر چیز در صدد انتقال معنای مورد نظر "پیام رسان" به "گیرنده" و مخاطب ست.

در این راه دانش و تجربه همراه با ذوق و شوق تا حد زیادی فرآیند برگردان "اثر" را ممکن می کند تا این حلقه وصل به منظور و باور خالق کار "نزدیک" شود. شاید هیچ مترجمی بطور کامل قادر به انتقال  نکته ها و مقاصد نویسنده یا مولف نخست را به گیرنده نداشته باشد و این در آثار ادبی و هنری مصداق بیشتری دارد. همچنانکه حتی در یک گفتگوی رودررو و بی واسطه هم امکان تفهیم  و تفاهم و درک کلمات و جملات-آنچنانکه در ذهن و ضمیر طرفین هست- کاملا ممکن نیست با این حال هستند بزرگانی که با عشق و معرفت و شمی مدام در پی  هرنوع مفاهمه در بستر روابط انسانی و فرهنگی هستند. دکتر عباس حری از جمله این استادان است. ایشان در آستانه 95 سالگی همچنان سرزنده و پایا در جهان ترجمه و ادبیات انگلیسی فعال است. 

* متن گفت و گو در نوزهمین شماره "چهره های" ماندگار درج شده است

نظر دادن