یکشنبه, 15 مهر 1397 ساعت 11:08

موقعیت شعر و داستان در مصر

موقعیت شعر و داستان در مصر

گفت‌وگویی  مدتی پیش در قاهره و با شرکت احمد عبدالمعطی حجازی و حسن طلب دو تن از شاعران معاصر انجام‌گرفته است.  آثار این شاعران پرآوازه جهان عرب به  چند زبان زنده دنیا ترجمه‌شده است.  در هم‌پیوستگی فرهنگ و ادبیات ایران و مصر، بازشناسی موقعیت ادبیات عرب به‌ویژه شعر از جوانب مختلف و رسالت و تعهد نویسندگان و سرایندگان عرب، محورهای اصلی این گفت و شنود است.

* برای اطلاع یافتن از جایگاه  ادبیات کنونی عربی مصر از زبان حسن طلب و احمد عبدالمعطی حجازی در بیست و دومین شماره چهره های ماندگار با ما همراه شوید.

نظر دادن