شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 07:32

اصول معناشناختی و زبانشناسی در متون و نسخ خطی

اصول معناشناختی و زبانشناسی در متون و نسخ خطی

استاد نجیب مایل هروی در کنار استادان محمدتقی دانش پژوه و احمد منزوی از جمله شخصیت های نسخه شناس، کتاب شناس، و فهرست نویس برجستۀ معاصر به شمار می آید. او عمرش را با کتاب و نسخه های خطی سپری کرده و اکنون در بستر بیماری است. با آرزوی شفای عاجل برای این پژوهشگر و مولف گرانقدر متن گفتگو که مدتی پیش انجام شده در بیست و چهارمین شماره چهره های ماندگار از نظرتان می گذرد.

نظر دادن