شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 16:45

موسیقی؛ نوای ماندگار

موسیقی؛ نوای ماندگار

دعوت كرده است، سرزمينى شاخه زيتون بهدست، در ميانه اى پر آشوب، موسيقى قدمتى كهن دارد و ريشه اى بلند. موسيقى زبان بينالملل است؛ ابزار ارتباطى مشترك كه اقوام و ملت ها، كشورها و تمدن ها مى توانند با آنو از آن سخن بگويند؛ اين سخن بيش از همه نياز است؛ بشر نمى تواند در كنار هم در اين كره خاكى زندگى كند جز اينكه به مفاهمه و درك مشتركى برسد و موسيقى ميان راهى
است براى رسيدن به اين كلان مقصود. اما اگر بناست از گفت و گو، صلح و اقوام سخن بگوييم، اگر قرار است از موسيقى بشنويم چه جايى شايسته تر از قلب خليج فارس؟ چه جايى بهتر از كيش كه به قدمت تاريخ گهواره، براى كودكانش لالايى هاى خليج فارس خوانده اند و آنها از موسيقى موج برخواسته اند و چشم بر هم بست هاند.چه جايى بهتر از جنوب، كه موسيقى بخشمهمى از فرهنگ، آيين ها و رسوم مردماست؛ موسيقى غم هاى مردم جنوب را تسلىمى دهد؛ مردم جنوب غصه هايشان را به سنجو دماممى گويند و شادى شان را هم به زبانمى خوانند. جاشوها و ماهى « بندرى » موسيقىگيران به "نيمه خوانى" توانى مى گيرند وموسيقى زار، رازهاى سر به مهر خطه جنوبايران زمين را نسل به نسل پاسدارى مى كند.مردمان اين خطه زرين، با موسيقى زندگىمى كنند؛ براى آنها موسيقى خود زندگى استو حال، مرواريد اين ديار، ميزبان جشنوارهموسيقى است. بخشى از ميراث ناملموساين ديار، موسيقى است؛ گنجينه اى شفاهىو گران قدرى كه از نسل هاى گذشته بهجاى مانده است؛ و جشنوارهموسيقى كيش،با هدف حفظ و پاس داشت همين گرانگنجينه، سامان يافته است.جشنوار هاى كه بنا دارد با تمركز بر موسيقىسنتى و كلاسيك، با يادآورى گنجينه كهنموسيقايى اين سرزمين، پيام رسان صلحو مهرورزى ايرانيان از جنوبى ترين نقطهسرزمين پهناورمانباشد؛ چه جايى بهتر ازكيش در آخرين خطوط مرزى و چه زبانىزيباتر و جهانى تر از موسيقى براى مخابرهپيام صلح و دوستى و مدارا.
غلامحسين مظفرى
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش

نظر دادن