شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 17:10

راهی که پیمودن آن در غرب همیشه آسان نیست

راهی که پیمودن آن در غرب همیشه آسان نیست

*ممكن است خودتان را معرفى كنيد؟
عمار ده مارتيو: اسم من عمار ده مارتيو است. يك ايتاليايى اهل ناپل و مسئول كانون اطلاعات اسلامى هستم كه از حدود هفتسال پيش در شهر من ايجاد شده است.
* به نظر شما بهترين تكنيك ها و روشهابراى تبليغ اسلام در يك كشور خارجى كدام اند؟
عمار ده مارتيو: به عنوان يك مسلمان اروپايى بايد بگويم پاسخ در مورد بهترين شيوه هاى تبليغاتى در اروپا براى دفاع از اسلام بسيار پيچيده است و به اين سوال به دو روش مى توان پاسخ داد: يكى روشى است كه بهما مى گويد بايدخود را از لحاظ تكنيكى وفرهنگى به عنوان يك مبلغ نه به عنوان فردىكه مى خواهد تجارب خود را به ديگرانانتقال دهد آماده سازيم. در ايتاليا...

* گفت و گوي كامل "چهره هاي ماندگار" با عمارده مارتيو را در بيست و پنجمين شماره ماهنامه با ما همراه شويد

نظر دادن