شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 17:46

فلسفه اسلامی؛الگوی عملی اصل توحید

فلسفه اسلامی؛الگوی عملی اصل توحید

دکتر کلیرسی- فیلسوفا یتالیایی

در فلسفه همواره تفكرات و ايده هايى به عنوان منبع الهام و مرجع ابدى براى هرفيلسوف و متفكرى مطرح است و من فكرمى كنم كه در اسلام هم شيعيان و هم اهلسنت براى هميشه الگوى كامل و متافيزيكخود يعنى پيامبر اسلام را پيش رو دارندو چنين تصورى هرگز به معنى نوعىمحدوديت نيست، بلكه يك نوع نگرشاست و اگر فلسفه اسلامى در مقطعى ازتاريخ حتى در ايران به وسيله فيلسوفانىهمچون ملاصدرا، سهروردى و.. به شكلىخيلى قوى و ريشه دار مطرح بوده است؛دليلش تاثير و مفهوم انسانى بالاى آن بوده كهفلسفه هاى ديگر نظير فلسفه اسكولاستيكواجد اين خصوصيت نبودند و دليل ديگرشزبان آراسته و استدلال هاى مبرهن و منطقىفيلسوفانى مثل ملاصدراست. به نظر من تفسير ارسطويىِ حكمت يونانى و حتى....

* متن كامل  سخنان كلريسي را در بيست و  پنجمين شماره چهره هاي ماندگار با ما بخوانيد.

نظر دادن