شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 17:51

تاگور و عرفان بهكتي نو

تاگور و عرفان بهكتي نو

جاى خوشوقتى است كه اخيراً در ايران به نابغه عالم شرق توجه خاصى شده است. تاگور در سال 1311 به ايران آمد، با بزرگان و دانشمندانايران آشنايى پيدا كرد و مصاحبت داشت. هم مرحوم دهخدا درباره اش قصيده اى ساخت وهم مرحوم بهار.مسافرت تاگور به ايران تاثير بسيار مثبت و خوبى در جامعه فرهنگى ايران داشت، ولى در آن زمان چنانكه شايد و بايد توجه به شخصيت فرهنگى و ادبى اين شخص نشد. ترجمه هاىآثار او گاهى در روزنامه ها منتشر مى شد كهغالباً از ترجمه انگليسى به فارسى درمى آمد، يااز عربى، چون عرب ها قبل از ما به تاگور توجهپيدا كرده بودند. ولى ترجمه ها از زبان عربىبه فارسى دو سه مرحله از اصل دور مى شد....

* مقاله دكتر مجتبايي و مطالب ديگر درباره تاگور را در  گليشه "نگاه" بيست و پنجمين شماره چهره هاي ماندگار دنبال كنيد.

نظر دادن