پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 14:03

.

.

 

دو قرن همه تکاپو و آشوب بود نه سکوت

گفتگوی منتشر نشده با مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب

 

محمودجواد حجتی کرمانی، دکتر مهدی بهزاد، استاد غلامحسین امیرخانی، استاد علی شیرازی، استاد تقی فلسفی، استاد الهه خاتمی، مریم میرزاخانی، دکتر هرمان لندولت،  دکتر جان هیگ، دکتر کارلوس ارتگا، استاد جعفر ساجد،  علامه حسن زاده آملی، دکتر رضا داوری، استاد محمود فرشچیان، احمد زویل و نمایه چهره های  ماندگار هنر ، کشاورزی و علوم انسانی.

نظر دادن