سه شنبه, 10 آذر 1394 ساعت 12:56

ضرورت ارتباط آگاهانه بین دانشگاه ها و مراکز رسانه ای

ضرورت ارتباط آگاهانه بین دانشگاه ها و مراکز رسانه ای

دکتر باقرساروخانی استاد ممتاز دانشگاه تهران در جلسه هیئت علمی "دومین همایش مدیریت رسانه" با اشاره به برگزاری نخستین همایش مدیریت رسانه گفت: دکتر اسعدی هم شخصیت علمی و هم عملی در علم مدیریت و ارتباطات است و به خوبی بر ضرورت ارتباط آگاهانه بین دانشگاه ها و مراکز رسانه ای در "دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه" تاکید می کند. من تحقق این پیشنهاد را ضروری می دانم چرا که ارتباط بین دستگاه اجرایی رسانه ای و مراکز نظریه پرداز دانشگاهی، به کارایی هر دو بخش می انجامد. دانشگاه های ما در برج عاج و دور از واقعیت جامعه نمی تواند مفید واقع شوند. همچنان که سازمان های رسانه ای بدون بازاریابی رسانه و اقتصاد توجه قادر به جلب و جذب و نگهداشت مخاطب نیستند.

نظر دادن